Polityka prywatności

data wejścia w życie: 09.04.2024 r.

Zawartość (treść):

 1. Informacje wstępne
 2. Administrator
 • Proces przetwarzania danych osobowych
 1. Postanowienia końcowe
 1. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas stroną internetową dostępną pod adresem https://prenatale.pl/. Więcej informacji o naszej firmie i prowadzonej przez nas działalności znajduje się na stronie www.nutropharma.pl.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące wykorzystania technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie;

W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą dostępnego odnośnika będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

 1. Administrator

Administratorem strony internetowej https://prenatale.pl/ oraz administratorem danych osobowych jest Nutropharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030005, posiadająca numer NIP: 5210087234.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer) pod adresem iod@nutropharma.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Filip Ciągło.

 • Proces przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • Okres przechowywania danych osobowych;
 • Odbiorcy danych osobowych;
 • Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Konsekwencje niepodania danych osobowych.
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Osoby, których dane przetwarzamy Podstawa prawna przetwarzania* Cele przetwarzania
Gdy przeglądasz naszą stronę internetową · Twoja zgoda

· Nasz prawnie uzasadniony interes

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą sieci Internet, zapewnić działanie platformy szkoleniowej i narzędzi zainstalowanych na naszej stronie, oraz aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji w Polityce plików cookie.
Gdy wysyłasz zapytanie lub kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie lub bezpośrednio z naszymi pracownikami · Nasz prawnie uzasadniony interes Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.
Gdy bierzesz udział w konkursie lub zostałeś laureatem konkursu · Nasz prawnie uzasadniony interes

· Obowiązek prawny

Przetwarzamy Twoje dane, aby przeprowadzić konkurs zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego konkursu. Jeśli zostałeś laureatem i otrzymałeś od nas nagrodę, Twoje dane mogą zostać wymienione w naszej dokumentacji podatkowej w związku z obowiązkami prawnymi jakie na nas spoczywają.
Gdy pobierasz bezpłatnego e-booka · Twoja zgoda

· Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem „świadczenia wzajemnego” umożliwiając Ci pobranie bezpłatnego e-booka w zamian za udzielenie zgody na prowadzenie działań marketingowych.
Gdy zapisujesz się do usługi newsletter lub wyrażasz zgodę na działania marketingowe · Twoja zgoda

· Nasz prawnie uzasadniony interes

Za Twoją zgodą możemy wykorzystywać Twój adres e-mail, aby prowadzić bezpośrednie działania marketingowe naszych produktów i usług. Będziemy wysyłać Ci powiadomienia o naszych nowościach, promocjach, poradach i produktach lub składnikach dla Ciebie przeznaczonych, a także o organizowanych przez nas wydarzeniach, webinarach lub szkoleniach.
*Podstawy prawne przetwarzania:

·  Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

·  obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

·  działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

· nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielenia Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą, otrzymania sprzeciwu wobec prowadzenia przez nas działań marketingowych, a w wypadku wzięcia udziału w konkursie, do momentu jego zakończenia lub zgodnie z postanowieniami regulaminu tego konkursu. Jeśli zostałeś laureatem konkursu Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa rachunkowego i podatkowego. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 

 • Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom, z usług których korzystamy przy prowadzeniu naszej strony internetowej, działań marketingowych lub organizacji konkursów:

 • podmiotom przetwarzającym, tzn. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: dostawcom usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej, CRM, e-mail marketingu oraz organizatorom konkursu czy firmom zajmującym się archiwizacją lub brakowaniem naszych dokumentów;
 • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do należytego wykonania zobowiązań: audytorom, bankom, kancelariom prawnym, poczcie, kurierom.
 • Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
Twoja zgoda działania zmierzające
do zawarcia
i wykonania umowy
nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo do cofnięcia zgody TAK NIE NIE
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK TAK NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie IV.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
Twoja zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.
działania zmierzające
do zawarcia
i wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie.
nasz prawnie
uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów.
 1. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności najlepiej kierować na adres: iod@nutropharma.pl.